top of page
VAM 10.jpg
Imprint

Imprint

AIRMAX Cargo Budapest Zrt.
2220 Vecsés, Lőrinci u. 154.,
Airport City Logistics Park, D. building, level 3
Tax number: 24085984-2-44
Company registration number: 13-10-041294
Phone: +36 29 801 801
FAX: +36 29 801 811
mail@airmaxcargo.com

 

Use of photographs and films
Images and films on our website come from shutterstock.com and istockphoto.com. Our company has signed a license agreement with the agencies for their use.

Privacy information
During the collection, processing and use of data, AIRMAX Cargo Budapest Zrt. strictly complies with the provisions of the Data Protection Act.

Date of last update: 01/17/2023

Information Notice for Delegates

Data management information for agents

Data management provision for agents, subcontractors and other contributors (hereinafter: Agent) acting within the scope of the delivery contract

A Szállítmányozási szerződések teljesítése során személyes adatok kezelésére kerül sor a megbízási szerződés teljesítése érdekében. A rendelkezés célja a Felek GDPR által előírt jogainak és kötelezettségeinek megfelelő szabályozása, valamint annak biztosítása, hogy a személyes adatok Felek általi kezelése a GDPR rendelkezéseinek megfelelő legyen. Jelen rendelkezés minden szállítmányozási szerződés teljesítése során alkalmazandó.

 

A Szállítmányozási szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában az AIRMAX Cargo Budapest Zrt. adatkezelőnek, a Megbízott  adatfeldolgozónak minősül.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) területi hatálya kiterjed az Európai Unióban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben végzett adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az adatkezelés az Unió területén történik vagy nem.

 

AIRMAX Cargo Budapest Zrt. (székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci utca 154., Airport City Logisztikai Park, D épület 3. emelet, cégjegyzékszám: 13-10041294) a szerződések teljesítése során az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

Érintettek személyes adatai:

 • név

 • lakcím

 • adószám

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • bankszámlaszám

 • adott esetben a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez jogszabályban előírt egyéb adat

 

Jogi személy kapcsolattartója, képviselőjének, munkavállalójának személyes adatai:

 • név

 • telefonszám

 • e-mail cím

 

Airmax Cargo Budapest Zrt. tájékoztatja a Megbízottat, hogy telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert működtet a vagyonvédelem, az élet- és egészség védelme, balesetek elkerülése valamint üzleti érdekeinek védelme érdekében. A telephelyre történő belépés esetén a Megbízottról és annak képviselőiről felvétel készülhet. Az elektronikus megfigyelőrendszer működésének szabályairól, az érintetti jogok érvényesítésének módjáról készült részletes tájékoztató az adott telephelyen elérhető és megismerhető.

 

A megbízottnak kötelessége alvállalkozóival/munkavállalóival is megismertetni fenti rendelkezéseket. Ennek elmaradásáért az Airmax Cargo Budapest Zrt-t semminemű felelősség nem terheli.

 

Társaságunk az EU 2016/679 Rendeletének 6. cikk 1. a.) és b.) pontjában foglaltakra tekintettel a megbízási szerződésben és annak mellékleteiben szereplő személyes adatokat a szerződés hatálya alatt kezeli, mert az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, jelen esetben az Airmax Cargo Budapest Zrt.

 

A Megbízott rendszeresen köteles ellenőrzi a belső folyamatait, valamint a technikai és szervezési intézkedéseket annak biztosítására, hogy az irányadó adatvédelmi jogban szereplő követelmények szerint történjen a felelősségi körébe tartozó adatfeldolgozás és biztosított legyen az érintett személy jogainak védelme.

 

Megbízott a személyes adatok biztonsága érdekében többek között köteles

 • gondoskodni arról, hogy a tárolt személyes adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá;

 • a személyes adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik el, gondoskodnak annak fizikai védelméről is;

 • gondoskodni a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosításáról, integritásáról, rendelkezésre állásáról és ellenálló képességéről;

 • biztosítani fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

A Szállítmányozási Szerződés teljesítése során, a Szállítmányozási Szerződés keretén belül átadják egymásnak kapcsolattartóik személyes adatait összhangban a mindenkor hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a GDPR rendelkezéseivel.

 

A felek a kapcsolattartói adatok átadását megelőzően saját kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatni kötelesek az adattovábbításról, továbbá, hogy az általuk kezelt, a másik szerződő Féltől kapott kapcsolattartói adatok tekintetében eleget tesznek az adatvédelem követelményeinek. A Felek kölcsönösen kötelesek tájékoztatni az érintett munkavállalóikat a másik Fél adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségéről.

 

A Megbízott gépjárműveiben GPS készüléket alkalmazhat. A GPS készülék alkalmazására  logisztikai célból, a jármű helyzetének a meghatározása érdekében kerül sor, tekintettel az áru és a járművek értékére. Megbízott az Airmax Cargo Budapest Zrt. részére a szerződés teljesítése során a GPS adatokhoz hozzáférést biztosíthat annak érdekében, hogy a szerződés teljesítése során az áru biztonsága és helyzete a Megbízó részéről követhető és ellenőrizhető legyen.

 

A gépjárműbe szerelt GPS nyomkövető által közvetített adat a gépjárművet vezető, illetve az abban tartózkodó személy személyes adatának minősül.

 

A  személyes adat kezelésével felmerülő tájékoztatási kötelezettség és/vagy hozzájárulás beszerzése a Megbízottat, mint adatkezelőt terheli, aki köteles tájékoztatni az érintetteket, szükség estén beszerzi az érintett hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez.

 

A Felek Szállítmányozási szerződés teljesítése, a szerződésben foglalt tevékenységek végrehajtása során csak olyan személyeket foglalkoztathatnak, akiket előtte titoktartásra köteleztek, és akikkel megismertették az adatvédelem számukra lényeges rendelkezéseit.

 

A felek kötelesek rendszeresen ellenőrizni a belső folyamataikat, valamint a technikai és szervezési intézkedéseket annak biztosítására, hogy az irányadó adatvédelmi jogban szereplő követelmények szerint történjen a felelősségi körébe tartozó adatfeldolgozás és biztosított legyen az érintett személy jogainak védelme.

 

A felek kötelesek egymást a tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb időn belül, haladéktalanul értesíteni bármely adatvédelmi incidenssel kapcsolatos eseményről vagy adatbiztonságot egyébként érintő eseményről. Az adatvédelmi incidenst együttesen vizsgálják ki úgy, hogy kellő idő maradjon a kockázatértékelés lefolytatására és szükség esetén az adatvédelmi incidens hatósághoz történő, az észlelést követő 72 órán belül  történő bejelentésére.

 

Amennyiben bármelyik félhez az érintettől a személyes adatai feldolgozásával vagy jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérés vagy panasz érkezik, úgy köteles fél a kérést vagy panaszt a másik fél részére haladéktalanul és a lehető legtöbb részletet bemutatva továbbítani. A panaszkezelés során eljáró fél személyéről és az érintett tájékoztatásáról a felek egyedileg döntenek.

 

Budapest, 2022. február 4.

Airmax Cargo Budapest Zrt. 

bottom of page